sonars 1248 +28
152114 1605 -28

Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2020

62 nước, 6 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua