Coupbip 1433 +15
Vietquqng 1409 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

116 nước, 14 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết