CuTeo 1517 -20
Hiephy 1417 +20

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

91 nước, 11 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết