tolehcm 1549 +16
china79 1550 -16

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

44 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết