Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 10 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết