Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

40 nước, 3 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua