ductt 1413 +15
minhhua0202 1385 -15

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

36 nước, 2 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết