Leeho 1625 -8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

74 nước, 13 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua