Leeho 1625 -8

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

74 nước, 13 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua