Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

68 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết