minhhua0202 1388 +16
chauvuusvn 1382 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

20 nước, 1 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua