Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua