Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 8 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết