Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

60 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua