Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua