Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

61 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua