Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

90 nước, 8 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua