Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 3 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua