Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

101 nước, 10 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua