Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

9 nước, 0 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua