minhhua0202 1442 -12
datsao 1542 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

64 nước, 7 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua