Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

43 nước, 2 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua