chuotmap 1669 +7
YuYu 1455 -7

Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2020

74 nước, 20 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ