Kiểu: Cờ tướng, 22/2/2020

65 nước, 9 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua