chuotmap 1682 -27
thodia 1400 +27

Kiểu: Cờ tướng, 22/2/2020

37 nước, 7 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua