Kiểu: Cờ úp, 23/2/2020

148 nước, 22 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết