chuotmap 1655 +6
hungyb21 1400 -6

Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

16 nước, 3 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ