Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

44 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua