Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

41 nước, 6 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua