chuotmap 1680 +6
ccr12345 1435 -6

Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

64 nước, 9 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua