chuotmap 1692 -27
anbinh.qng 1414 +27

Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

43 nước, 8 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ