chuotmap 1557 +16
namhoaih133 1547 -16

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2020

60 nước, 8 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết