namhoaih133 1531 -14
chuotmap 1573 +14

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2020

41 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ