chuotmap 1587 -22
nam140262 1454 +22

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2020

5 nước, 0 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua