daoduyvu 1587 +6
hoangnn 1330 -6

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

82 nước, 8 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết