hoangnn 1324 +26
daoduyvu 1593 -26

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

46 nước, 5 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết