daoduyvu 1567 +7
hoangnn 1350 -7

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

100 nước, 10 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua