hoangnn 1343 +25
daoduyvu 1574 -25

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

62 nước, 5 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết