daoduyvu 1533 +19

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

5 nước, 1 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ