Lieu 1467 -13
daoduyvu 1531 +13

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

25 nước, 2 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua