daoduyvu 1544 -20
Lieu 1454 +20

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

57 nước, 4 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua