daoduyvu 1538 -20
Lieu 1460 +20

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

21 nước, 1 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua