Lieu 1480 +18
daoduyvu 1518 -18

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

106 nước, 9 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua