daoduyvu 1500 +16
Lieu 1498 -16

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

36 nước, 2 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết