Lieu 1482 -14
daoduyvu 1516 +14

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

31 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua