diepvan2710 1539 +16
daoduyvu 1530 -16

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

73 nước, 9 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua