caozizi 1603 +9

Kiểu: Cờ úp, 29/2/2020

82 nước, 23 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ