tieungao.up 1441 +23
caozizi 1612 -23

Kiểu: Cờ úp, 29/2/2020

19 nước, 3 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua