Quân đen 0 0
DenBoss 1322 0

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2017

36 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết