Thaonga 1605 -22
khanhBT2016 1458 +22

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

71 nước, 12 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ