0905341417 1417 -16
hungrom 1410 +16

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

25 nước, 3 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết