Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

155 nước, 16 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua